Friplejehjem i Ø. Hornum?

Onsdag den 22. marts 2023 blev der holdt borgermøde i forsamlingshuset med henblik på at afklare, om der i Øster Hornum og omegn er opbakning til og interesse for, at der etableres et friplejehjem. Ideen er opstået på baggrund af Rebild Kommunes beslutning om at lukke Birkehøj som kommunalt plejehjem.

På borgermødet var der en positiv stemning for et kommende friplejehjem, hvorfor en gruppe, der skal arbejde videre med mere konkrete planer, blev nedsat.
Gruppen holdt første og stiftende møde fredag den 31. marts og der er nu dannet en bestyrelse.

Bestyrelsen Friplejehjem i Øster Hornum:
– Torben Færk, formand tlf. 28 10 48 45.
– Per Lyngberg-Andersen
– Karen Flyger Hansen
– Lars Skovhus
– Birgitte Horn

Nyt fra Bestyrelsen

Øster Hornum Friplejehjem, april 2024 – breve til BYRÅDET og TEKNIK-MILJØUDVALGET

Til Byrådet i Rebild kommune:

Bestyrelsen bag projektet Øster Hornum Friplejehjem, har afholdt møde med Pia Elberg og Mads Danielsen fra TU, angående den manglende igangsætning af tillæg til kommuneplan og lokalplan.

Pia Elberg og Mads Danielsen oplyste, at Rebild Byråd tidligere har besluttet, at eksterne rådgivere ikke må udarbejde lokalplaner, idet man tidligere har haft dårlige erfaringer hermed.


Vi kan oplyse, at ARTA, som er vores arkitektfirma, har udarbejdet flere lokalplaner for Friplejehjem i forskellige kommuner med stor succes, de forskellige kommuner har været meget tilfredse med resultatet og kommunerne har sparet mange arbejdstimer og dermed penge.

Senest har ARTA på begyndt en lokalplan for Bjerringbro Friplejehjem i Viborg kommune. Denne lokalplan påbegyndes i april måned og skal vedtages i juni måned, derefter høring og endelig vedtagelse til oktober/november, altså en meget hurtig proces. Vi tror, at en sådan hurtig proces vil falde i god smag også hos politikerne i Rebild Byråd.

Vi forstår ikke, at Rebild kommune ikke vil benytte sig af eksterne rådgivere, når denne er gratis og dermed fremmer processen.

Vi skal derfor ansøge Rebild kommune om at gøre en undtagelse fra tidligere beslutning om, kun at bruge egne medarbejdere til at udarbejde lokalplanen for Øster Hornum Friplejehjem.

Da Støvring by og Rebild kommune er i stor udvikling, må der være behov for at få gennemført nogle lokalplaner til gavn for udvikling af kommunen.

Vi vil som skrevet gerne lave lokalplanen for Øster Hornum Friplejehjem og bagefter kan vi evaluere på processen og derefter har Byrådet måske et andet syn på ekstern bistand til at få udarbejdet lokalplaner.

Vi er orienteret om, at kommunen snart påbegynder revision af hele kommuneplanen, men skal vi vente på denne store revision, vil det forsinke vores planer om Øster Hornum Friplejehjem med flere år.

Vi håber derfor meget, at I vil imødekomme vores anmodning, da Boligstyrelsen er klar til at tildele os en boligkvote på 30 boliger.

På vegne af bestyrelsen f. Øster Hornum Friplejehjem Torben Færk.

Møde mellem bestyrelsen for et kommende friplejehjem i Øster Hornum og Teknik- og Miljøudvalget, Rebild Kommune 25. marts 2024

Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune havde meget venligt sagt ja tak til at mødes med bestyrelsen for et kommende friplejehjem i Øster Hornum. Mødet var fra bestyrelsens side ønsket for at høre fra udvalgets side, hvad vi kan gøre, sige og skrive i fremtiden, for at komme videre med planerne for et friplejehjem. 2 ud af 5 medlemmer af udvalget havde fundet plads i travle kalendere til mødet.

Formanden for bestyrelsen indledte med at fortælle om baggrunden for og den store opbakning i lokalområdet til planerne for et friplejehjem. Han fortalte også, at et tidligere møde mellem bestyrelsen og borgmesteren, Jesper Greth, ikke havde efterladt en hel masse håb for bestyrelsen om en dag at se et friplejehjem i Øster Hornum. Formanden sagde, at bestyrelsen nu har sundet sig, og vil kæmpe videre og derfor rigtig gerne vil have input til en videre proces fra Teknik- og Miljøudvalget, der skal godkende en lokalplan for plejehjemmets placering i fremtiden. Det er Staten, der tildeler plejehjemspladser, så Rebild Kommune skal udelukkende godkende et tillæg til en lokalplan.

Ifølge medlemmerne fra Teknik- og Miljøudvalget er bestyrelsens planerne om et friplejehjem desværre gået i gang lige før eller samtidig med, at arbejdet med en fremtidig overordnet plan for hele Rebild Kommune skal sættes i gang og løbe hen over 2024 og måske noget af 2025. Der er derfor ikke ressourcer til at behandle et tillæg til en lokalplan for et friplejehjem nu. Personaleressourcerne skal bruges til at arbejde med processen vedrørende den kommende, overordnede plan og til at udarbejde planen. Der er desuden rigtig mange andre ansøgninger, der ligger og venter ifølge udvalgets medlemmer. Ifølge Pia og Mads er der desuden kun ressourcer i forvaltningen til at udarbejde omkring 8 tillæg til lokalplaner på et år. Så også mange private virksomheder må se langt i vejviseren efter behandling af deres ansøgninger.

Kommunen/forvaltningen har, igen ifølge udvalgets medlemmer, udarbejdet en prioriteringsliste over ansøgninger/projekter, men selvom et projekt står på prioriteringslisten, er det ikke sikkert, at ansøgningen bliver behandlet. Der bliver byttet rundt på prioriteringsrækkefølgen indimellem. Et friplejehjem i Øster Hornum er IKKE på prioriteringslisten fra Rebild Kommunes side.

Hvad gør vi så fremadrettet? Bestyrelsen foreslog udvalget, at vores ansøgning bliver revurderet. Det vil udvalget ikke. Bestyrelsen for friplejehjemmet har tilbudt at udarbejde et forslag til tillæg til lokalplanen i det format, som kommunen ønsker, så medarbejdere i forvaltningen kun skal læse det igennem og måske komme med enkelte kommentarer, før det kan godkendes. På den måde kan der spares personale ressourcer i forvaltningen. Men Rebild kommunes byråd har enstemmigt, ifølge udvalgsmedlemmerne, besluttet, at kommunen ikke vil have eksterne til at udarbejde lokalplaner for dem. Der er tilsyneladende dårlige erfaringer i forvaltningen med det. Til det anførte bestyrelsen for friplejehjemmet, at man vel har lov til at blive klogere, og kommunen måske burde genoverveje beslutningen.  

Udvalgets medlemmer anførte, at kommunens budget er meget udfordret. Der er bl.a. store udgifter med at få infrastrukturen i Støvring by til at følge med den store udvikling, der er sket netop i Støvring. Derfor er ressourcerne til bl.a. at behandle en ansøgning fra et friplejehjem i Øster Hornum ikke til rådighed.

Den oplevelse, bestyrelsen sidder tilbage med, som vi beskrev for udvalgets medlemmer, er, at Rebild Kommune mest er til for Støvring by. Et lokalområde som f.eks. Øster Hornum eller andre mindre byer, bliver beskåret på mange forskellige måder hele tiden (lukning af skoler, plejehjem, nedsat tilskud til forsamlingshuse m.m.). Udvalgsmedlemmerne beklagede, at bestyrelsen oplever det. Det er, ifølge udvalget, ikke sådan, det er. Udvalgets to medlemmer rådede bestyrelsen til at være med i den kommende proces med en ny kommuneplan og gøre vores indflydelse gældende, hvor vi kan. Vi skal være lobbyister.

På bundlinjen er det bestyrelsens oplevelse, at Rebild Kommune mener, der mangler ressourcer til at behandle lokalplaner, i hvert fald for Øster Hornum Friplejehjem, de vil selv lave de få lokalplaner, der er ressourcer til og de vil have et strategisk overblik over HELE kommunen ved hjælp af en ny kommuneplan INDEN der kan behandles ansøgninger om tillæg til en lokalplan. På trods af at vi i bestyrelsen, som tidligere skrevet, tilbyder at udarbejde et forslag til en godkendelse af et tillæg til en lokalplan kvit og frit. Bestyrelsen vil bede byrådet om at genoverveje beslutningen om at eksterne ikke må udarbejde lokalplaner.  

Det var et klart svar fra udvalget, at det ikke vil være realistisk at se et friplejehjem i Øster Hornum på denne side af 1. januar 2027.

På bestyrelsens vegne Birgitte Horn

Øster Hornum Friplejehjem, januar 2024

Bestyrelsens videre arbejde med et friplejehjem i Øster Hornum

Bestyrelsen for Øster Hornum Friplejehjem holdt den 12. januar møde. Vi havde alle oplevet at få lidt af en ”mavepuster” i forbindelse med mødet med borgmesteren, hvor vi blev helt klar over, at det ikke bliver i den nærmeste fremtid, vi kan komme videre med byggeplaner.

Men …. Så let giver vi ikke op. Vi er enige om, at vi vil arbejde videre ved at prøve at få indflydelse på Kommuneplanen gennem både kommunens forvaltninger og de forskellige møder, der vil komme rundt om i kommunen om planen.

Derfor vil vi i første omgang anmode teknisk udvalg i Rebild Kommune om et møde. Her håber vi at kunne få gode input til, hvor og hvornår vi bedst muligt kan påvirke arbejdet med kommuneplanen for 2024 og dermed forhåbentlig komme tættere på et fremtidigt friplejehjem i Øster Hornum.

Hvis et sådant møde ikke kan stables på benene, vil vi bede om indsigt i projektplanen for udarbejdelsen af kommuneplanen, så vi selv kan danne os et indtryk af, hvornår vi skal gøre vores indflydelse gældende.

Vi håber og tror på et samarbejde med lokalrådet i det kommende arbejde.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Birgitte Horn den 18. januar 2024

Nyt fra bestyrelsen juli 2023:

Jord til at bygge plejehjem på.
En glad bestyrelse for Friplejehjemmet i Øster Hornum indkig i uge 26 en betinget købsaftale med gdr. Allan Kvist en betinget aftale om køb af 20.000 m2 jord, beliggende øst for Cirkelslaget. Arbejdsgruppen havde også kig på andre arealer i Byen, især vest for byen. Men her blev der på et dialog møde med Rebild kommunes administration oplyst, at det ville blive meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at få tilladelse til at bygge på baggrund af nærheden til kirken. Læs evt. mere på Folkebladets hjemmeside.

Situationsplan for Friplejehjemmet. Der bliver plads til 30 beboliger.

Nyt fra bestyrelsen:

Den 3 November 2023 kunne man læse i Folkebladet at Rebild kommune siger nej til et Friplejehjem i Øster Hornum. Læs mere på Folkebladet hjemmeside.Scroll to Top
×