Forfatternavn:Niels Nørgaard Nielsen

Friplejehjemsgruppen sender brev til BYRÅD og TEKNIK-MILJØUDVALG

Til Byrådet i Rebild kommune:

Bestyrelsen bag projektet Øster Hornum Friplejehjem, har afholdt møde med Pia Elberg og Mads Danielsen fra TU, angående den manglende igangsætning af tillæg til kommuneplan og lokalplan.

Pia Elberg og Mads Danielsen oplyste, at Rebild Byråd tidligere har besluttet, at eksterne rådgivere ikke må udarbejde lokalplaner, idet man tidligere har haft dårlige erfaringer hermed.

Vi kan oplyse, at ARTA, som er vores arkitektfirma, har udarbejdet flere lokalplaner for Friplejehjem i forskellige kommuner med stor succes, de forskellige kommuner har været meget tilfredse med resultatet og kommunerne har sparet mange arbejdstimer og dermed penge.

Senest har ARTA på begyndt en lokalplan for Bjerringbro Friplejehjem i Viborg kommune. Denne lokalplan påbegyndes i april måned og skal vedtages i juni måned, derefter høring og endelig vedtagelse til oktober/november, altså en meget hurtig proces. Vi tror, at en sådan hurtig proces vil falde i god smag også hos politikerne i Rebild Byråd.

Vi forstår ikke, at Rebild kommune ikke vil benytte sig af eksterne rådgivere, når denne er gratis og dermed fremmer processen.

Vi skal derfor ansøge Rebild kommune om at gøre en undtagelse fra tidligere beslutning om, kun at bruge egne medarbejdere til at udarbejde lokalplanen for Øster Hornum Friplejehjem.

Da Støvring by og Rebild kommune er i stor udvikling, må der være behov for at få gennemført nogle lokalplaner til gavn for udvikling af kommunen.

Vi vil som skrevet gerne lave lokalplanen for Øster Hornum Friplejehjem og bagefter kan vi evaluere på processen og derefter har Byrådet måske et andet syn på ekstern bistand til at få udarbejdet lokalplaner.

Vi er orienteret om, at kommunen snart påbegynder revision af hele kommuneplanen, men skal vi vente på denne store revision, vil det forsinke vores planer om Øster Hornum Friplejehjem med flere år.

Vi håber derfor meget, at I vil imødekomme vores anmodning, da Boligstyrelsen er klar til at tildele os en boligkvote på 30 boliger.

På vegne af bestyrelsen f. Øster Hornum Friplejehjem Torben Færk

Møde med Teknik-Miljøudvalget

Møde mellem bestyrelsen for et kommende friplejehjem i Øster Hornum og Teknik- og Miljøudvalget, Rebild Kommune Den 25. marts 2024.

Tilsted fra Teknik- og Miljøudvalget: Pia Ellberg og Mads Holm Danielsen og Hele bestyrelsen var til stede.

Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune havde meget venligt sagt ja tak til at mødes med bestyrelsen for et kommende friplejehjem i Øster Hornum. Mødet var fra bestyrelsens side ønsket for at høre fra udvalgets side, hvad vi kan gøre, sige og skrive i fremtiden, for at komme videre med planerne for et friplejehjem. 2 ud af 5 medlemmer af udvalget havde fundet plads i travle kalendere til mødet.

Formanden for bestyrelsen indledte med at fortælle om baggrunden for og den store opbakning i lokalområdet til planerne for et friplejehjem. Han fortalte også, at et tidligere møde mellem bestyrelsen og borgmesteren, Jesper Greth, ikke havde efterladt en hel masse håb for bestyrelsen om en dag at se et friplejehjem i Øster Hornum. Formanden sagde, at bestyrelsen nu har sundet sig, og vil kæmpe videre og derfor rigtig gerne vil have input til en videre proces fra Teknik- og Miljøudvalget, der skal godkende en lokalplan for plejehjemmets placering i fremtiden. Det er Staten, der tildeler plejehjemspladser, så Rebild Kommune skal udelukkende godkende et tillæg til en lokalplan.

Ifølge medlemmerne fra Teknik- og Miljøudvalget er bestyrelsens planerne om et friplejehjem desværre gået i gang lige før eller samtidig med, at arbejdet med en fremtidig overordnet plan for hele Rebild Kommune skal sættes i gang og løbe hen over 2024 og måske noget af 2025. Der er derfor ikke ressourcer til at behandle et tillæg til en lokalplan for et friplejehjem nu. Personaleressourcerne skal bruges til at arbejde med processen vedrørende den kommende, overordnede plan og til at udarbejde planen. Der er desuden rigtig mange andre ansøgninger, der ligger og venter ifølge udvalgets medlemmer. Ifølge Pia og Mads er der desuden kun ressourcer i forvaltningen til at udarbejde omkring 8 tillæg til lokalplaner på et år. Så også mange private virksomheder må se langt i vejviseren efter behandling af deres ansøgninger.

Kommunen/forvaltningen har, igen ifølge udvalgets medlemmer, udarbejdet en prioriteringsliste over ansøgninger/projekter, men selvom et projekt står på prioriteringslisten, er det ikke sikkert, at ansøgningen bliver behandlet. Der bliver byttet rundt på prioriteringsrækkefølgen indimellem. Et friplejehjem i Øster Hornum er IKKE på prioriteringslisten fra Rebild Kommunes side.

Hvad gør vi så fremadrettet? Bestyrelsen foreslog udvalget, at vores ansøgning bliver revurderet. Det vil udvalget ikke. Bestyrelsen for friplejehjemmet har tilbudt at udarbejde et forslag til tillæg til lokalplanen i det format, som kommunen ønsker, så medarbejdere i forvaltningen kun skal læse det igennem og måske komme med enkelte kommentarer, før det kan godkendes. På den måde kan der spares personale ressourcer i forvaltningen. Men Rebild kommunes byråd har enstemmigt, ifølge udvalgsmedlemmerne, besluttet, at kommunen ikke vil have eksterne til at udarbejde lokalplaner for dem. Der er tilsyneladende dårlige erfaringer i forvaltningen med det. Til det anførte bestyrelsen for friplejehjemmet, at man vel har lov til at blive klogere, og kommunen måske burde genoverveje beslutningen.  

Udvalgets medlemmer anførte, at kommunens budget er meget udfordret. Der er bl.a. store udgifter med at få infrastrukturen i Støvring by til at følge med den store udvikling, der er sket netop i Støvring. Derfor er ressourcerne til bl.a. at behandle en ansøgning fra et friplejehjem i Øster Hornum ikke til rådighed.

Den oplevelse, bestyrelsen sidder tilbage med, som vi beskrev for udvalgets medlemmer, er, at Rebild Kommune mest er til for Støvring by. Et lokalområde som f.eks. Øster Hornum eller andre mindre byer, bliver beskåret på mange forskellige måder hele tiden (lukning af skoler, plejehjem, nedsat tilskud til forsamlingshuse m.m.). Udvalgsmedlemmerne beklagede, at bestyrelsen oplever det. Det er, ifølge udvalget, ikke sådan, det er. Udvalgets to medlemmer rådede bestyrelsen til at være med i den kommende proces med en ny kommuneplan og gøre vores indflydelse gældende, hvor vi kan. Vi skal være lobbyister.

På bundlinjen er det bestyrelsens oplevelse, at Rebild Kommune mener, der mangler ressourcer til at behandle lokalplaner, i hvert fald for Øster Hornum Friplejehjem, de vil selv lave de få lokalplaner, der er ressourcer til og de vil have et strategisk overblik over HELE kommunen ved hjælp af en ny kommuneplan INDEN der kan behandles ansøgninger om tillæg til en lokalplan. På trods af at vi i bestyrelsen, som tidligere skrevet, tilbyder at udarbejde et forslag til en godkendelse af et tillæg til en lokalplan kvit og frit. Bestyrelsen vil bede byrådet om at genoverveje beslutningen om at eksterne ikke må udarbejde lokalplaner.  

Det var et klart svar fra udvalget, at det ikke vil være realistisk at se et friplejehjem i Øster Hornum på denne side af 1. januar 2027.

På bestyrelsens vegne Birgitte Horn

Inspirationsmøde 30. april om Kulturuger i Øster Hornum

Der afholdes kulturuger i Rebild Kommune i uge 37 og 38, hvilket vil sige fra 7. september til og med 22. september.

De sidste års kulturuger indeholdt en række arrangementer i Øster Hornum – det skulle dette års kulturuger også gerne gøre.

Derfor indbyder vi alle interesserede til at komme til inspirationsmøde tirsdag d. 30. april kl. 19.00 på Lokalhistorisk Arkiv, Birkehøjvej 8.

1: Hvad er allerede planlagt/påtænkt i Rebild Kommune?

2: Hvad er allerede planlagt/påtænkt i Øster Hornum?

3: Hvem kunne tænke sig at bidrage med arrangementer?

4: Kan aktiviteter fra ”Udtryk” genoplives?

5: Koordinering af aktiviteter, så vi ikke lægger arrangementer ”oven i hinanden”.

Koordineringen skal ske på to planer:

1: Lokal kalender, der opdateres, når nye aktiviteter melder sig – kalenderen vil komme på Øster Hornums portal www.oster-hornum.dk og videresendes til byens diverse FaceBook-sider. For at komme med på plakat, der sættes op rundt i byen, skal det sendes til nielsfraharrild@gmail.com senest 24. august.

2: Alle arrangementer på kalenderen for derudad.dk, deadline 4. august – arrangører skal selv lægge på denne side – initiativgruppen bag ”Kulturuger i Øster Hornum” hjælper gerne.

Spørgsmål angående mødet kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen Initiativgruppen bag ”Kulturuger i Øster Hornum”.

Per Vilsbøll: pervilsboll@outlook.com, tlf.: 22 55 57 91

Trine Madsbøll: trinemadsboll@gmail.com, tlf.: 40 37 97 83

Mette Bach-Larsen: mett0901@rkom.dk, tlf.: 61 69 26 56

Niels Nørgaard Nielsen: nielsfraharrild@gmail.com, tlf.: 21 49 16 38

Opslaget om kulturugemødet som pdf-fil, KLIK HER!

Borgerforeningen indkalder til generalforsamling 22. april

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling ved Øster Hornum Borgerforening i Hallens mødelokale mandag d. 22. april 2024 kl. 19.00.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens fremlæggelse af regnskab

4) Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen

5) Godkendelse af Årshjul/Aktivitetsplan

6) Indkomne forslag a) forretningsorden fremlagt af bestyrelsen

7) Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter

8) Evt.

Formandens beretning, klik her!

Forslag til forretningsorden, klik her!

Forslag til vedtægter, klik her!

Med venlig hilsen Charlotte Eilbark, formand.

Støtteforeningen MeNaTekets venner – er du medlem?

Støtteforeningen har generalforsamling nu i maj måned for foreningens medlemmer.

På generalforsamlingen får man status for foreningen og kan høre mere om MeNaTek projektet.

Støtteforeningens aktiviteter har været den absolutte forudsætning for, at projektgruppen har kunnet få hjælp de steder, hvor man i fundraising processen har haft brug for bistand udefra.

1000 tak for supporten❤️

Medlemskab skal fornyes en gang om året. Det er desværre ikke alle, der har gjort det 🥲.

Hvis du som borger i Øster Hornum vil støtte op om projektet, så skynd dig at gå ind på linket og opret/forny dit medlemskab.

På den måde kan bestyrelsen og projektgruppen på en meget direkte måde mærke byens opbakning til projektarbejdet.

Målet er at få minimum 100 nye medlemmer 🏆 og da helst alle husstande 😉

Medlemskab kan oprettes ved at KLIKKE HER!

Mvh Bestyrelsen for Støtteforeningen MeNaTekets venner

Ps: Er du i tvivl om du er medlem, så send en besked til os på menateket@gmail.com 😉

Øster Hornum Børneunivers på Facebook

Find siden på Facebook: Øster Hornum Børneunivers

Der har været et stort ønske om, at Øster Hornum Børneunivers igen skal have sin egen Facebookside for på den måde at profilere os udadtil. Mange institutioner benytter sig af de sociale medier og

det er ofte i dag også den vej man kigger, hvis man ønsker viden om institutionen eller søger job. Men i Øster Hornum har den også et lokalt formål, nemlig at give indblik i Universets hverdag som en del af et lokalsamfund. Her er Øster Hornum Børneunivers en del af byen og omvendt. Når man er forældre i Universet, vil man fortsat kunne opleve børnenes hverdag i billeder og ord delt via Aula, men Facebook skal bruges til særlige begivenheder delt med lokalsamfund og andre interesserede.

Derfor har vi været undersøgende ift. igen at oprette en profil med følgende formål:

● at give kendskab til og indblik i Universets hverdag som en del af lokalsamfundet

● at dele særlige begivenheder, gode oplevelser og lidt af hverdagen i universet

● at promovere universet udadtil ift. øvrige interessenter, som ikke er en del af Aula, Universets kommunikationssystem.

Øster Hornum Ungdomsklub – vinder af Rebild Kommunes initiativpris 2024

Tirsdag den 19. marts drog af Martin, Morten og Anders fra Øster Hornum til Skørping, for at deltage i Rebild Kommunes Frivillighedsråds ’Frivillighedsaften’. Kim stødte til, da han fik fri fra job. Øster Hornum var allerede godt repræsenteret på Kulturstationen, ved en masse glade frivillige fra de forskellige grupper omkring Birkehøj – og Brugerrådet var da også indstillet til Den Sociale Frivillighedspris, en pris der de to foregående år var gået til frivilligheden i Øster Hornum.

Ungdomsklubben var flot indstillet til Initiativprisen – og vi gik spændte ind på Kulturstationen, for at deltage i arrangementet og for at se om vi kunne få lidt med hjem til Øster Hornum. Vi kom selvfølgelig i god tid, og 5 minutter i arrangementet skulle starte, var lokalet godt fyldt med 100+, af de fortrinsvise grå frivillighedsguld. Vi fik med lidt asen, masen og en enkelt forflytning fundet pladser, og kom ned og sidde som arrangementet startede.

Først var der beretning ved Frivillighedsrådet, derefter generalforsamling og valg af bestyrelse. Så optrådte May Yablonka, først lidt stille i baggrunden – men senere på aftenen fik hun lov til at stråle med sit sangtalent, til alles store nydelse – det er et navn i skal skrive jer bag øret, hun har talent.

Der var mad og kringle fra Sønderup Landkøkken, før 4 oplæg om frivillighed og hvorfor det også gavner den frivillige. Før end Mie fra Dansk-Ukrainsk Netværk fortalte om deres arbejde og aktiviteter, siden sidste år, hvor de vandt Initiativprisen.

Så blev der tid til uddelinger af priser. Først Den Sociale Frivillighedspris, som der var hele 8 indstillede til. Den blev vundet af Gitte Hansen fra Haverslev for hendes indsats igennem årene og stadig, i, tænker jeg, alle foreninger der har været og er aktive i Haverslev. Kæmpe stort tillykke til hende.

I et lidt mere snævert felt, på to indstillede, blev ungdomsklubben hevet på scenen og måtte uroligt stå og vente, imens motivationerne på indstillingerne blev læst op af borgmester Jesper Greth – og som derefter præsenterede ungdomsklubben som vindere af initiativprisen 2024.

Noget som vi er utroligt stolte af at, både blive indstillet til, men også at modtage. Det havde vi ikke i tankerne, og vi vidste nok heller ikke, sådan en pris fandtes, for omkring et år siden, da de første dybe spadestik til ungdomsklubben blev taget, efter ØHIs generalforsamling. Nogle spadestik som Morten Knudsen og Birgitte Bak-Sørensen havde taget tilløb til, i noget tid. Vi vidste ikke hvor det sådan rigtigt skulle starte, eller hvordan det ville ende. Morten havde succeskriteriet, at tæt på 10 børn/unge til den første aften ville være en god start. Sådan skulle det ikke gå, der kom over 30, og sådan er det mere eller mindre forsat siden – og det er vi utroligt glade for.

Vi er også utroligt glade og taknemmelig for den opbakning og hjælp vi har fået fra forældre – både direkte og indirekte, ØHI og byen, uden hjælp fra alle, var der ingen ungdomsklub. Tak!

Sognepræst Vedsted – selvbiografi

Ny fortælling i serien “Nyt om Gammelt”

Christian Frederik Vested (Wested) var sognepræst i Øster Hornum Sogn fra 1897 til 1914. Han var efterfølger for pastor Gade, der måtte forlade præsteembedet til fordel for et toårigt ophold i Vridsløselille Statsfængsel i to år på grund af en sag om at han ikke kunne holde sig fra nærkontakt med præstegårdens unge tjenestepiger – og såmænd heller ikke fra adskillige af byens fruer.
Christian Vested skrev i 1945 en selvbiografi til sønnen Jacob – kan læses ved at klikke her!
149 andre “Gamle Nyheder” kan læses under fanebladet “Nyt om Gammelt”

Lokalrådet orienterer – og søger ny medlemmer

Så er det atter tid til nyt fra lokalrådet for Øster Hornum og omegn.

Det der står os mest på sinde og har gjort i lang tid, er at komme i gang med at lave en ny visionsplan for byen og nærområdet, så vi kan komme frem over stepperne igen. Vi har endeligt hørt fra Rebild Kommune og vi er sammen med Ravnkilde forrest i køen til at få igangsat arbejdet med nye udviklingsplaner. I løbet af forår/sommerhalvåret skulle vi gerne komme i gang med at få lavet en proces[1]plan for det videre forløb med udarbejdelse af udviklingsplanen.

Som de fleste nok har hørt, har vi fået ny, konstitueret, skole og dagtilbudsleder i byen i form af Trine Damsgaard og det lader til at hun er kommet godt i gang på Øster Hornum Børneunivers. Vi har i lokalrådet endnu ikke fået hilst på hende, men det skal vi nok komme til og håber at vi kan fortsætte det gode samarbejde, vi var ved at få opbygget med den tidligere skoleleder Lars.

Siden sidst har vi hjulpet Øster Hornum Forsamlingshus med 10.000.- kroner til indkøb af ny tiltrængt opvaskemaskine.

Derudover har vi stillet underskudsgaranti for indsamling til anden rate på 10.000.- kroner af indskud til anmeldelse af friskole i Øster Hornum. Hvis det skulle blive nødvendigt at skulle oprette en friskole i byen. Det lader dog til at der er stor tilslutning for en friskole i byen, hvis forholdene for Øster Hornum Børneunivers skulle blive forringede, da indsamlingen hurtigt nåede sit mål, det er flot.

Vi har også stillet underskudsgaranti til borgerforeningens arrangement med tidligere politimand Flemming Sloth Andersen og hans foredrag ”Jeg var betjenten”.

Vi har også haft en god snak med borgerforeningen om alle de gode tiltag de har fået igangsat og har på programmet fremadrettet, efter de fik ny bestyrelse sidste år. Så husk og støt op om borgerforeningen og arrangementerne derfra, samt melde jer ind i borgerforeningen, så de har lidt penge at gøre godt med, det skal nok komme os alle til gode.

Onsdag den 13. marts byder vi velkommen til borgermøde i lokalrådet. Det foregår i Øster Hornum Hallens mødelokale kl. 1900. Der er 4 medlemmer på valg, hvor der er to, som ikke modtager genvalg. Vores suppleant modtager desuden heller ikke genvalg. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på borgermødet fremsendes skriftligt til lokalrådet senest en uge inden borgermødets afholdelse på følgende e-mail: oeh.lokalraad@gmail.com

Lokalrådet for Øster Hornum og omegn mangler dig!

Vil du være med til at flytte Øster Hornum og omegn i den rigtige retning og præge byen og omegnens fremtid og skabe endnu mere liv og glæde her, hvor vi alle holder til?

Lokalrådet arbejder vi sammen med lokale foreninger, partnere og Rebild Kommune, for at vi alle kan hjælpe med at udvikle Øster Hornum og omegn i en positiv retning.

Vi har to medlemmer som efter års tro tjeneste, har ønsket at træde ud af Lokalrådet og give stafetten videre til nye kræfter, der vil være med til at arbejde for byen og omegn. Vi har 6 møder om året og lidt opfølgende arbejde imellem møderne, så arbejdet er overkommeligt, og der vil ikke blive givet flere opgaver end der kan overkommes.

Vi har Borgermøde, som er vores generalforsamling, onsdag den 13. marts kl. 1900 i Øster Hornum Hallens mødelokale, så kom frisk og hør om hvad vi laver.

Hvis du ikke kan vente så længe er du meget vel[1]kommen til at kontakte Mikkel eller Anders på henholdsvis: 29237701 eller mikkel@kappels.net og 50909592 eller ap.madogvin@gmail.com, så skal vi gøre alt for at svare fyldestgørende på alle spørgsmål.

Scroll to Top
×